Прием 2018-2019

Прием на ученици в Спортно училище – град Велико Търново

 за учебната2018/2019 ГОДИНА

 І. Условия за кандидатстване

В Спортнo училищe – град Велико Търново се приемат ученици в V  и VI по Държавен план-прием и попълване на свободни места в групите по видове спорт в VII , VIII, IX, Х и XI клас.

 1. Кандидатите полагат изпит за проверка на способностите по тестове за съответния вид спорт, за който кандидатстват.
 2. Учениците имат право да кандидатстват и положат приемен изпит по един или два вида спорт.
 3. Информация за тестовете за оценка и прием на учениците се предоставя в канцеларията на училището или на линк: http://mpes.government.bg/Documents/Activities/2017/Zap_Testove_Priem_2017/Testove_otsenka_priem_v_sportnite_uchilishta_2017.pdf
 4. Учениците, завършили VII клас, кандидатстват по професии и специалности от направление "Спорт":
 • помощник-треньор;
 • организатор на спортни прояви и първенства.

ІІ. Документи за кандидатстване

1. Заявление по образец, подписано от ученика и родителя (настойника), в което са заявени желанията за прием по съответния вид спорт;

2. За кандидатите за прием в VIII клас - и заявление за желаната професия;

3. Копие на ученическа книжка;

4. Копие на акт за раждане;

5. Медицинско свидетелство със заключение, че съответният вид спорт не е противопоказен за здравословното състояние на ученика, издадено от личния лекар;

6. Застрахователна полица "Злополука" за дните на изпита по вида спорт.

 Копията на документите по т. 3 и 4 се сравняват с оригинала.

ІІІ. Срокове за подаване на документите

 Първи тур                    от 01.06 до 20.06.2018 г.

от 830ч. до 1530ч. в канцеларията на училището.

  Втори тур                     от 09.08 до 15.08.2018 г.

от 830ч. до 1530ч. в канцеларията на училището.

  ІV. Приемни изпити

Първи тур                   от 21.06 до 29.06.2018 г.

 Втори тур                    на 21.08 и 22.08.2018 г.

 Изпитите се провеждат  в два дни по график за всеки спорт.

За приемните изпити кандидатите си осигуряват спортен екип.

V. Класиране

  Извършва се за съответния вид спорт, по низходящ ред на получения сбор точки от тестовете, съобразно заявения вид спорт и се обявява в училището.

 VІ. Записване на новоприетите ученици

Първи тур                   до 10.07.2018 г.

от 830ч. до 1530ч. в канцеларията на училището.

 Втори тур                    до 27.08.2018 г.

от 830ч. до 1530ч. в канцеларията на училището.

 VІІ. Училището осигурява

Целодневен режим на обучение.

 • Двуразови тренировки.
 • Качествена общообразователна, спортна и професионална подготовка.
 • Придобиване на професия:
 1. - помощник-треньор по вид спорт;
 2.  - организатор на спортни прояви и първенства.
 • Общежитие за учениците от други населени места.
 • Столово хранене.
 • Лекарски кабинет.
 • Фитнес зала.

 Начало на учебната година – 01.09.2018 г.

График

по спортовеза провеждане на приемни изпити I-ви тур

за учебната 2018/2019 година в Спортно училище – град Велико Търново

 

Търсене

2013. Спортно училище - град Велико Търново