Начало

Прием 2020/2021

Прием на ученици

в Спортно училище „Георги Живков“, гр. Велико Търново

 за учебната 2020/2021 ГОДИНА

 І. Условия за кандидатстване

 В Спортно училище „Георги Живков“, гр. Велико Търново се приемат ученици в V и VI по Държавен план-прием и попълване на свободни места в групите по видове спорт в VI, VII , VIII, IX, Х и XI клас.

 1. Кандидатите полагат изпит за проверка на способностите по тестове за съответния вид спорт, за който кандидатстват.
 2. Учениците имат право да кандидатстват и положат приемен изпит по един или два вида спорт.
 3. Информация за тестовете за оценка и прием на учениците се предоставя в канцеларията на училището или на линк: http://mpes.government.bg/Documents/Activities/2017/Zap_Testove_Priem_2017/Testove_otsenka_priem_v_sportnite_uchilishta_2017.pdf
 4. 5.  Учениците, завършили VII клас, кандидатстват по професия и специалност от направление "Спорт" – помощник-треньор.

 ІІ. Документи за кандидатстване

 

1. Заявление по образец, подписано от ученика и родителя/настойника, в което са заявени желанията за прием по съответния вид спорт;

2. За кандидатите за прием в VIII клас - и заявление за желаната професия;

3. Копие на ученическа книжка, заверено от родителя/настойника и/или кандидата или друг документ, удостоверяващ, че детето е ученик в съответния клас през учебната година;

4. Към документите по т.1 се представят в оригинал акт за раждане и ученическата книжка за съответната учебна година на кандидата или друг документ, удостоверяващ, че детето е ученик в съответния клас през учебната година. След справка документите в оригинал се връщат на кандидата;

5. Медицинско свидетелство със заключение, че съответният вид спорт не е противопоказен за здравословното състояние на ученика, издадено от личния лекар;

6. Застрахователна полица "Злополука" за дните на изпита по вида спорт.

 

Копията на документите по т. 3 се сравняват с оригинала.

ІІІ. Срокове за подаване на документите

 

 Първи тур                    от 20.05 до 19.06.2020 г.

от 830ч. до 1530ч. в канцеларията на училището.

 

 Втори тур                     от 03.08 до 07.08.2020 г.

от 830ч. до 1530ч. в канцеларията на училището.

  

ІV. Приемни изпити

 

Първи тур                   от 22.06 до 30.06.2020г.

 

Втори тур                    на 13.08 и 14.08.2020 г.

 

Изпитите се провеждат  в два дни по график за всеки спорт.

За приемните изпити кандидатите си осигуряват спортен екип.

V. Класиране

 Извършва се за съответния вид спорт, по низходящ ред на получения сбор точки от тестовете, съобразно заявения вид спорт и се обявява в училището.

  

VІ. Записване на новоприетите ученици

 

Първи тур                   до 05.07.2020г.

от 830ч. до 1530ч. в канцеларията на училището.

 

Втори тур                    до 21.08.2020 г.

от 830ч. до 1530ч. в канцеларията на училището.

 

       Записването на приетите ученици се извършва след представяне на удостоверение за завършен начален етап на основното образование, оригинал на свидетелство за завършено основно образование или удостоверение за завършен V или VI клас и копие на акт за раждане, заверено от родителя/настойника и/или кандидата.

 

VІІ. Училището осигурява

 

 • Целодневен режим на обучение.
 • Двуразови тренировки.
 • Качествена общообразователна, спортна и професионална подготовка.
 • Обновена учебна и спортна база.
 • Придобиване на професия:

 - помощник-треньор по вид спорт.

 • Общежитие за учениците от други населени места.
 • Столово хранене.
 • Лекарски кабинет.

  Начало на учебната година – 01.09.2020 г.

 

График за провеждане на приемните изпити 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е за допускане до приемен изпит за учебната 2020/2021 година

ЗАЯВЛЕНИЕ за записване

З А Я В Л Е Н И Е за избор на професия за придобиване на професионална квалификация

Търсене

2013. Спортно училище - град Велико Търново