Начало

Прием 2019-2020 уч. година

Прием на ученици в Спортно училище – град Велико Търново

 за учебната2019/2020 ГОДИНА

 І. Условия за кандидатстване

В Спортнo училищe – град Велико Търново се приемат ученици в V  и VI по Държавен план-прием и попълване на свободни места в групите по видове спорт в VII , VIII, IX, Х и XI клас.

 1. Кандидатите полагат изпит за проверка на способностите по тестове за съответния вид спорт, за който кандидатстват.
 2. Учениците имат право да кандидатстват и положат приемен изпит по един или два вида спорт.
 3. Информация за тестовете за оценка и прием на учениците се предоставя в канцеларията на училището или на линк: http://mpes.government.bg/Documents/Activities/2017/Zap_Testove_Priem_2017/Testove_otsenka_priem_v_sportnite_uchilishta_2017.pdf
 4. Учениците, завършили VII клас, кандидатстват по професии и специалности от направление "Спорт":
 • помощник-треньор;

ІІ. Документи за кандидатстване

1. Заявление по образец, подписано от ученика и родителя (настойника), в което са заявени желанията за прием по съответния вид спорт;

2. За кандидатите за прием в VIII клас - и заявление за желаната професия;

3. Копие на ученическа книжка;

4. Копие на акт за раждане;

5. Медицинско свидетелство със заключение, че съответният вид спорт не е противопоказен за здравословното състояние на ученика, издадено от личния лекар;

6. Застрахователна полица "Злополука" за дните на изпита по вида спорт.

 Копията на документите по т. 3 и 4 се сравняват с оригинала.

ІІІ. Срокове за подаване на документите

 Първи тур                    от 21.05 до 20.06.2019 г.

от 830ч. до 1530ч. в канцеларията на училището.

  Втори тур                  от 09.08 до 15.08.2019 г.

от 830ч. до 1530ч. в канцеларията на училището.

  ІV. Приемни изпити

Първи тур                   от 24.06 до 28.06.2019 г.

 Втори тур                    от 21.08 до 22.08.2019 г.

 Изпитите се провеждат  в два дни по график за всеки спорт.

За приемните изпити кандидатите си осигуряват спортен екип.

V. Класиране

  Извършва се за съответния вид спорт, по низходящ ред на получения сбор точки от тестовете, съобразно заявения вид спорт и се обявява в училището.

 VІ. Записване на новоприетите ученици

Първи тур                   до 10.07.2019.

от 830ч. до 1530ч. в канцеларията на училището.

 Втори тур                    до 26.08.2019 г.

от 830ч. до 1530ч. в канцеларията на училището.

 VІІ. Училището осигурява

Целодневен режим на обучение.

 • Двуразови тренировки.
 • Качествена общообразователна, спортна и професионална подготовка.
 • Придобиване на професия:
 1. - помощник-треньор по вид спорт;
 • Общежитие за учениците от други населени места.
 • Столово хранене.
 • Лекарски кабинет.

 Начало на учебната година – 02.09.2019 г.

График

по спортове за провеждане на приемни изпити IIи тур

за учебната 2019/2020 година в Спортно училище – град Велико Търново

 

 

Търсене

2013. Спортно училище - град Велико Търново